Gemeenteraadsverkiezingen 2018 SP Capelle aan den IJssel

Voor elkaar en voor Capelle!

21 maart 2018 gaat Capelle aan den IJssel weer naar de stembus. Met een stem op de SP houden wij Capelle aan den IJssel sociaal.

Klik hier om naar onze afdelingssite te gaan.

Lijsttrekker: Jay Pahladsingh

Samen voor elkaar in Capelle aan den IJssel

De kersverse lijsttrekker Jay Pahladsingh gaat met veel vertrouwen de gemeenteraadsverkiezingen in. De SP gaat de campagne in met de slogan ‘Voor elkaar’. We spreken met Pahladsingh over zijn lijsttrekkerschap, over zijn idealen voor onze gemeente en waarom Capellenaren deze gemeenteraadsverkiezingen op de SP moeten stemmen. 

Wat heeft u ertoe bewogen om lijsttrekker voor de SP te worden?
‘Vanaf de start van de SP in Capelle aan den IJssel ben ik al actief in het bestuur waarvan de laatste vier jaar als voorzitter. De stap naar het lijsttrekkerschap was een logische volgende. Ik ben ook dankbaar dat ik hier alle steun voor heb gekregen. Ik kijk ernaar uit om de SP naar het centrum van de macht in Capelle te loodsen. De vorige verkiezingen zijn we van 1 naar 3 zetels gegroeid. De komende verkiezingen verwacht ik wederom groei en is mijn inzet om te komen tot een stadsbestuur waar de SP onderdeel van uitmaakt.’

Lees verder...

1. Jay Pahladsingh

Lijsttrekker

Meer informatie

2. Willem Vlot

Meer informatie

3. Jan Breepoel

Meer informatie

4. Daniel Thenu

Meer informatie

5. Ayse Öztürk

Meer informatie

6. Hans Jannink

7. Anatina Martynyuk

8. Sharlon Rosa

9. Jan Van der Sloot

10. Meltem Okcu

11. Rutger Touburg

12. Robert Smit

13. Gerda Wolfert- van der Zalm

14. Jacco Schroevers

15. Lies Van Schaick

16. Jurgen Van der Sloot

Investeren in betaalbaar wonen

Geen kind groeit op in armoede

Een duurzame toekomst

Meer wijkagenten op straat voor veilige buurten

Ouderen verdienen goede zorg

Werken moet lonen

Verkiezingsprogramma SP Capelle aan den IJssel 2018-2022

Voor jezelf, voor elkaar, voor Capelle aan den IJssel

Download hier het hele verkiezingsprogramma van de SP

Voorwoord

Samen voor elkaar in Capelle aan den IJssel

De kersverse lijsttrekker Jay Pahladsingh gaat met veel vertrouwen de gemeenteraadsverkiezingen in. De SP gaat de campagne in met de slogan ‘Voor elkaar’. We spreken met Pahladsingh over zijn lijsttrekkerschap, over zijn idealen voor onze gemeente en waarom Capellenaren deze gemeenteraadsverkiezingen op de SP moeten stemmen. 

Foto: SP

Wat heeft u ertoe bewogen om lijsttrekker voor de SP te worden?
‘Vanaf de start van de SP in Capelle aan den IJssel ben ik al actief in het bestuur waarvan de laatste vier jaar als voorzitter. De stap naar het lijsttrekkerschap was een logische volgende. Ik ben ook dankbaar dat ik hier alle steun voor heb gekregen. Ik kijk ernaar uit om de SP naar het centrum van de macht in Capelle te loodsen. De vorige verkiezingen zijn we van 1 naar 3 zetels gegroeid. De komende verkiezingen verwacht ik wederom groei en is mijn inzet om te komen tot een stadsbestuur waar de SP onderdeel van uitmaakt.’

Wat kunnen Capellenaren van de SP verwachten?
‘Capelle is een fijne gemeente om te wonen waar de afgelopen jaren ook veel werk is verzet om onze gemeente nog mooier te maken. Door de politiek maar ook door de inwoners zelf die zich vaak belangeloos inzetten voor de medemens. Daarnaast zien we dat het na de zware jaren economisch weer beter gaat. De komende jaren moeten we voor zorgen dat we dit inzetten om maatschappelijke problemen aan te pakken.
We moeten investeren in betaalbare huurwoningen voor midden- en lagere inkomens. Het is steeds lastiger om aan een betaalbare woning te komen en de woningen die er zijn moeten in veel gevallen gerenoveerd worden.
We pakken armoede aan. Ondanks dat het beter gaat met de economie, groeit nog steeds één op de vijf kinderen in Capelle op in armoede. Dat is onverteerbaar! Daarom investeren we eenmalig vijf  miljoen euro extra, om meer mensen te begeleiden naar een vaste baan.
We maken werk van een duurzaam Capelle. Dat betekent vol inzetten op de energietransitie en dat niet alleen rijke mensen profiteren van duurzame energie, maar heel Capelle. Ook hiervoor hebben we eenmalig vijf miljoen euro extra beschikbaar om vanuit een duurzaamheidsfonds initiatieven te ondersteunen die onze stad schoner en duurzamer maken.’

Wat zijn uw persoonlijke drijfveren om lijsttrekker voor de SP te zijn?
‘Dat we als maatschappij naar elkaar moeten omkijken en solidair zijn met mensen die het even niet redden. Dat is iets dat ik belangrijk vind en dat zie ik ook terug bij de SP. Ik zie om mij heen veel mensen die zich inzetten voor de maatschappij. Dat stemt mij hoopvol. Aan de andere kant zien we wel een overheid die zich de afgelopen jaren onder aanvoering van de VVD, steeds verder terugtrekt. Dat komt de solidariteit niet ten goede. Wanneer Mark Rutte belooft dat iedereen erop vooruitgaat en alleen de arbeidsgehandicapten gaan er op achteruit, dan vind ik dat een laffe maatregel.
In Capelle zien we ook dat er wordt beknibbeld op uitgaven in het sociale domein. Jaar op jaar blijven de miljoenen zorggeld op de plank liggen, terwijl aan de andere kant mantelzorgers zich de benen uit het lijf mogen lopen. Dat is natuurlijk van de zotte. Het geld is gewoon beschikbaar, besteed het dan ook aan zorg.
Ik heb zin in de campagne, de samenwerking met de inwoners en organisaties in Capelle aan den IJssel. Mijn deur staat open voor eenieder die wil meewerken aan een socialer Capelle. De SP kan de klus uiteraard niet alleen klaren. Ik kijk uit naar een samenwerking met de Capelse samenleving.’

Met trots bied ik u ons verkiezingsprogramma aan.

Bestuur & organisatie

Bij belangrijke veranderingen die een groot deel van de inwoners aangaan wordt een referendum uitgeschreven.

Persoonlijk contact door de ambtenaren met inwoners is van belang. Klachten, aanvragen e.d. worden persoonlijk afgehandeld. Brieven en e-mails van inwoners worden op tijd en zorgvuldig beantwoord.

De gemeentelijke organisatie houdt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid in het oog; werkt duurzaam, strijdt tegen exorbitante beloningen en biedt stageplaatsen aan. Zij heeft ook aandacht hiervoor bij aanbestedingen en subsidierelaties.
Bewoners worden gericht uitgenodigd voor wijkinspraakavonden (WOP). Hierbij worden bewoners actief en vroegtijdig geïnformeerd over eventuele plannen. Financiering en verantwoording voor bewonersinitiatieven loopt via het WOP en wordt niet direct overgemaakt aan individuele inwoners. 

De gemeenteraad wordt voldoende ondersteund om haar taak goed uit te voeren. Zo wordt er niet bezuinigd op de ondersteuning van de gemeenteraad, waaronder een rekenkamer en de griffie. Wel kijken we kritisch naar de raadsvergoeding (salaris van raadsleden). Wanneer verdere bezuinigingen nodig zijn verlagen we de raadsvergoeding met 10%.

Een onafhankelijke ombudsman is belangrijk voor Capelle. De ombudsman kijkt niet alleen of de juiste procedure is gevolgd, maar toetst ook de einduitkomst op redelijkheid en billijkheid.

De gemeente gaat zorgvuldig om met belastinggelden. We beperken de inhuur van derden en zijn terughoudend met de inzet van externe onderzoeksbureaus. De gemeente voert zoveel mogelijk zelf uit. Verdere privatisering of het op afstand plaatsen van gemeentelijke diensten gaan we tegen en waar mogelijk draaien we het terug, om zo de democratische controle optimaal te houden.

Wethouders gaan terughoudend om met declaraties. Verder zijn ze verplicht om jaarlijks een lijst met gedeclareerde onkosten aan de gemeenteraad openbaar te maken.

De gemeente Capelle aan den IJssel blijft een zelfstandige gemeente, maar werkt op sommige onderdelen samen met buurgemeenten, zeker wanneer er sprake is van grensoverschrijdende belangen, zoals verkeer, vervoer of economie.

De gemeente Capelle aan den IJssel streeft ernaar om de lasten voor inwoners laag te houden. De gemeentelijke belastingen worden niet significant verhoogd boven op de inflatie. Inwoners met een minimuminkomen krijgen kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen.

De gemeente gaat zorgvuldig om met het verstrekken van subsidies. Daarnaast controleert de gemeente of subsidiegelden juist worden besteed. Subsidies waarvan het algemeen maatschappelijk nut onvoldoende duidelijk is, worden stopgezet.

Er wordt door de gemeente actief werk gemaakt van emancipatie en acceptatie van homoseksuelen, lesbiennes en transgenders, door zelf initiatieven te ontplooien of anderen te ondersteunen. De gemeente betrekt hierbij scholen, sportverenigingen en bedrijfsleven.

Wonen

Iedere Capellenaar heeft recht op een goede en betaalbare woning. Het aanbod sluit aan bij de vraag van de inwoners. Het woningaanbod is een mix van 35% sociale huursector en 65% particuliere huur/koopsector. De gemeente maakt zich er in de regio sterk voor dat ook daar voldoende betaalbare woningen beschikbaar blijven, om te voorkomen dat Capelle huurders van omringende gemeenten moet huisvesten.

We zetten meer in op de ontwikkeling van huurwoningen in het middensegment. Nu zien we vaak een groot gat tussen sociale huurwoningen en de particuliere verhuur. Eventueel kan de woningcorporatie hier ook een rol in spelen.

Bij kwetsbare buurten wordt zeer terughoudend omgegaan met het plaatsen van bewoners met psychische problemen die overlast veroorzaken in de buurt. Voor deze doelgroep moet een andere oplossing komen, waarbij intensievere begeleiding noodzakelijk is.

Per buurt wordt ingezet op een gevarieerd aanbod. De gemeente zorgt samen met de woningcorporaties voor een goed aanbod van betaalbare woningen. 

Er worden geen betaalbare huurwoningen gesloopt. Het renoveren van de bestaande voorraad sociale woningen heeft prioriteit, waarbij “nul op de meter” het uitgangspunt is.

Overlast, criminaliteit en ondermijning in woonwijken pakken we hard aan. We accepteren niet dat sommige bewoners het woongenot van andere verstieren. We kiezen hiervoor een mix van maatschappelijk werk en handhaving. 

We starten met de bouw van Hoven fase II. We kiezen hier voor 50% sociale huurwoningen en 50% betaalbare koop en/of middensegment huur. Het project wordt een mix van grondgebonden woningen en appartementen. Hoogbouw zoals bij Hoven fase I wijzen we af. We ontwikkelen de locatie 's-Gravenweteringspark, waarbij rekening wordt gehouden met een goede inpassing in de omgeving.

Langdurig leegstaande kantoorruimtes worden waar mogelijk omgebouwd tot betaalbare studio's of appartementen.  

Het fijnmazige voorzieningenaanbod van winkels, sport, horeca, scholen, zorgcentra en dergelijke wordt beschermd. Buurtbewoners moeten zich betrokken kunnen voelen bij hun buurt. 

Het bestuur van een Wijkoverlegplatform wordt democratisch gekozen door de buurtbewoners. De platforms zoeken actief buurtbewoners op en wachten niet alleen af. Het budget van de wijkoverlegplatforms wordt uitgebreid. Wijkoverlegplatforms krijgen naast de verantwoordelijkheid voor het organiseren van activiteiten in de buurt, meer zeggenschap over de inrichting van hun buurt. 

Statushouders worden verspreid over de gemeente gehuisvest om hiermee de integratie te bevorderen. 

De eisen van welstand voor woningen worden aangescherpt. Er wordt gehandhaafd op zaken waar geen geldige bouwvergunning voor is. Dit om verpaupering van de gemeente te voorkomen. 

De OZB stijgt mee met de inflatie. Deze belasting is geen melkkoe voor de gemeente. Eventuele verdere stijging is alleen mogelijk wanneer hier een zeer goede algemeen maatschappelijke reden voor is. 

Werk en inkomen

Ons uitgangspunt is dat mensen die kunnen werken ook werken. Wanneer dit nodig is ondersteunt de gemeente mensen met begeleiding naar betaald werk. Hiervoor wordt eenmalig vijf miljoen euro extra voor uitgetrokken. 

Er mag geen grijsgebied zijn tussen een reguliere baan en vrijwilligerswerk. Bij vrijwilligerswerk gaat het alleen om werk dat mensen uit eigen beweging doen om iets bij te dragen aan de maatschappij. We stimuleren mensen om zich vrijwillig in te zetten, maar verplicht vrijwilligerswerk wijzen we af.

Werken moet lonen. Elke vorm van werk voor een bijstandsuitkering wijzen we resoluut af. Wanneer iemand (tijdelijk) werk uitvoert, ontvangt hij of zij loon volgens de cao.

De re-integratietrajecten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden uitgevoerd door de gemeente zelf of in samenwerking met Promen. Het werkbedrijf CapelleWerkt wordt een volwaardig gemeentelijk werk- en leerbedrijf, waarbij ook scholen en het bedrijfsleven worden betrokken.

Jongeren tot 27 jaar die zonder werk en/of opleiding thuis zitten, worden actief benaderd door de gemeente en samen met de jongeren wordt een traject opgezet richting opleiding en/of werk.

De sociale dienst wijst de cliënten op hun plichten, maar ook op de rechten en eventuele voorzieningen waar de cliënt gebruik van kan maken. Op deze wijze voorkomt de gemeente dat mensen in problemen komen.

Promen is een sociale werkplaats die werk biedt aan mensen met een WSW-indicatie. Het bedrijf biedt ook zelf voldoende werk en uitdaging aan voor mensen met een arbeidshandicap. Promen mag zich niet alleen richten op het zoveel mogelijk mensen detacheren.

Mensen met een minimuminkomen krijgen ondersteuning vanuit de gemeente. Iedereen met een inkomen tot 130% van het minimum, heeft recht op bepaalde voorzieningen zoals een voordelige ziektekostenverzekering (zonder eigen risico), het lidmaatschap van een sportclub en kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.

De gemeente verstrekt geen bijzondere bijstand in de vorm van leningen aan minima, waardoor mensen meer schulden opbouwen. In plaats daarvan koopt de gemeente collectief duurzame consumptiegoederen in, zoals wasmachines en koelkasten, en verstrekt deze aan mensen die het echt nodig hebben.

Duurzaamheid

Onze gemeente moet voor 2050 klimaatneutraal zijn. De gemeente voert hierbij de regie, maar staat open voor, en sluit aan bij, initiatieven vanuit de samenleving. Hiervoor wordt eenmalig vijf miljoen euro extra geïnvesteerd.

Afvaltoerisme wordt hard aangepakt en gezien als een economisch en milieudelict. We zorgen ervoor dat afvalcontainers alleen te openen zijn door bewoners van de betreffende wijk. 

We ondersteunen bewoners om de overstap te maken naar duurzame energie en het doorvoeren van energiebesparende maatregelen. Het Capelse energiecollectief krijgt daarom meer budget en ondersteuning vanuit de gemeente wordt uitgebreid. Gezien de enorme uitdaging, kunnen we dit niet alleen overlaten aan vrijwilligers.

Zonnepanelen worden geïnstalleerd op gebouwen die eigendom van de gemeente zijn of van partners waar nauw mee wordt samengewerkt. Daarnaast voert de gemeente energiebesparende maatregelen door in deze gebouwen.

We ondersteunen de overstap naar volledig elektrisch rijden. Hiervoor krijgt elke buurt minimaal twee openbare oplaadpunten.

We laten ook mensen met minder draagkracht of mensen die geen eigen auto willen profiteren van de voordelen van elektrisch rijden. Door deelautoprojecten op te starten, waarbij bewoners een abonnement kunnen afsluiten en zo altijd beschikking hebben over een elektrische auto. Het opladen van deze auto’s wordt zoveel mogelijk gekoppeld aan gemeentegebouwen waar de energie wordt opgewekt middels zonnepanelen. 

Alle openbare verlichting is in led uitgevoerd. Waar de verlichting niet de hele nacht noodzakelijk is, worden lampen uitgeschakeld en deze kunnen eventueel middels een sensor worden ingeschakeld wanneer er een voorbijganger loopt.

Er worden geen nieuwbouwprojecten meer opgeleverd met een gasaansluiting. Hierbij wordt gekozen voor andere oplossingen, zoals aardwarmte of zonneboilers.

Samen met woningcorporaties richten we een duurzaamheidsfonds op. Hieruit worden verbeteringen aan sociale huurwoningen doorgevoerd om deze energiezuiniger te maken. Het uitgangspunt is dat elke sociale huurwoning ten minste een B-energielabel heeft voor 2022.

VvE’s worden ondersteund om voor 2022 energiebesparende maatregelen door te voeren om voor 2022 ten minste twee stappen te maken op de energielabel-ladder.

Alleen gebruik van biologische bestrijdingsmiddelen tegen onkruid en ongedierte in de gemeente. In verband met een mogelijke relatie met bijensterfte komt er een verbod op het gebruik van zogeheten 'neonicotinoïden' voor particulieren in onze gemeente.

De gemeente stelt braakliggende terreinen beschikbaar voor het ontwikkelen van stadstuinen. Voor iedere boom die gekapt wordt, planten we minstens een nieuwe volwassen boom. 

De kinderboerderij moet een belangrijke functie hebben in het geven van natuur- en milieueducatie voor de jeugd. Deze wordt in stand gehouden en waar mogelijk uitgebreid. 

Het stoken van houtkorven wordt ontmoedigd, omdat deze in een bebouwde omgeving veel overlast veroorzaken en fijnstof produceren. 

Zorg voor elkaar

De gemeente is verantwoordelijk voor goede zorg voor onze Capellenaren. Of het nu gaat om ouderen in onze gemeente of juist jongeren die zorg nodig hebben; we bezuinigen de komende vier jaar niet op zorg. Eventuele reserves blijven voor de zorg behouden en worden niet aan andere zaken uitgegeven. 

Er komt een ruimhartiger WMO-beleid, waarbij samen met de Capellenaar wordt gekeken naar de beste oplossing. Het welzijn van de Capellenaar staat hier centraal en niet het beknibbelen op het budget.

De gemeentelijke collectieve zorgverzekering is toegankelijk tot 150% van het minimuminkomen en biedt een breed pakket en geen eigen risico, zonder dat dit leidt tot een zeer hoge premie. 

De gemeente onderzoekt of het mogelijk is om kleinschalige complexen met seniorenwoningen in buurten te realiseren. 

Er wordt geïnvesteerd in laagdrempelige dagbesteding voor ouderen in elke wijk. Hiermee wordt vereenzaming tegengegaan. Ook de boodschappen Opstapbus blijft behouden. 

Commerciële aanbestedingen en zorg gaan niet samen. De thuiszorgactiviteiten worden ondergebracht bij stichting Welzijn en niet aan de markt overgelaten. Zowel de zorg aan onze inwoners als de werkgelegenheid voor thuiszorgmedewerkers wordt hierdoor gegarandeerd. 

Een gezin met minderjarige kinderen heeft indien nodig recht op jeugdzorg. De gemeente zal ervoor waken dat de kwaliteit van de jeugdzorg goed is. De centra voor Jeugd en Gezin moeten een meer open karakter krijgen. Hierdoor zijn ouders eerder geneigd advies over opvoeden in te winnen. 

Projecten zoals Buurtmoeders en het EropafTeam blijven nodig in buurten met meer dan gemiddelde sociale problematiek. Bewoners worden zo actief benaderd en wanneer nodig wordt er ondersteuning geboden of worden mensen doorverwezen naar de juiste instantie.

Er komt meer aandacht voor de opvang van verwarde personen, die overlast geven of zelfs een gevaar voor de omgeving vormen. Ook komt er beter toezicht op de huisvesting van mensen met ernstige psychische klachten die voor overlast in wijken zorgen. Zonder expliciete toestemming van de gemeente worden er geen verwarde mensen gehuisvest in kwetsbare buurten. 

Het jongerenwerk wordt uitgebreid. Er komen ook meer ontmoetingsplekken waar jongeren onder begeleiding bij elkaar kunnen komen. 

De gemeente bevordert sporten voor zowel jongeren als ouderen en werkt hierbij nauw samen met sportclubs.

Veilig en leefbaar

De wijkagent moet veel meer zichtbaar zijn in de wijk. Daar waar nodig zal de gemeente kleinschalige politieposten faciliteren. Wijkagenten hebben hierdoor een betere binding met de wijk. Ook een vast spreekuur is hierbij van belang.

De gemeentelijke handhavers (Boa’s) zijn in dienst van de gemeente Capelle aan den IJssel en zijn snel en effectief in te zetten voor zaken die echt prioriteit hebben in de samenleving. De gemeente investeert in opleiding, training en uitrusting van de Boa's zodat ze op hun taak zijn berekend.

De gemeente plaatst (mobiele) camera’s waar dit de veiligheid kan verbeteren. Camera’s zijn nooit een vervanging van actieve veiligheid in de vorm van voldoende politiecapaciteit en handhavers. Het plaatsen van camera’s moet altijd onderdeel ter ondersteuning zijn van verschillende veiligheidsmaatregelen.

De gemeente investeert in voldoende straatverlichting, vooral op plekken waar dit het veiligheidsgevoel verder verhoogt. Ook tunnels en parkeergarages krijgen zoveel mogelijk een lichte uitstraling door bijvoorbeeld de muren wit te verven.

Samen met winkelcentra zorgt de gemeente voor prettige en veilige winkelgebieden in Capelle aan den IJssel. De ondernemers worden hier ook bij betrokken, waarbij de gemeente hen ondersteunt bij het veiliger maken van hun winkel om zo criminaliteit en overvallen terug te dringen.

In samenwerking met ouderenbonden, politie en de gemeente komt er voorlichting voor senioren over anti-inbraak en het voorkomen van andere criminaliteit.

De gemeente geeft prioriteit aan het geven van voorlichting aan jongeren en hun ouders over de gevolgen van drank- en drugsgebruik.

De gemeente stelt alles in het werk om huiselijk geweld een halt toe te roepen. Hiervoor doet de gemeente ook een beroep op de inwoners van Capelle aan den IJssel. We kunnen niet accepteren dat sommige mensen buitenhuis veiliger zijn dan binnenshuis.

Buurtpreventieteams worden ondersteund door de gemeente. Deze teams worden goed begeleid en hebben naast het vergroten van veiligheidsgevoel ook een meerwaarde voor de saamhorigheid in de buurt. Ze nemen geen taken over van handhaving of politie.

Er komt meer aandacht en zorg, door betere opvang en begeleiding, voor mensen met psychische problemen die overlast veroorzaken in buurten.

Ondernemend

De gemeente stelt zich als doel om een aantrekkelijke gemeente te zijn voor het MKB. Er vindt ook structureel overleg plaats tussen ondernemers en de gemeente.

Steeds meer mensen werken als ZZP’er; de gemeente ondersteunt deze mensen waar nodig en brengt ze samen voor kennisuitwisseling.

Ondernemers die tijdelijk onvoldoende inkomen hebben, kunnen een beroep doen op een aanvullende uitkering bij de gemeente, zonder dat ze hier eerst formeel een faillissement voor te hoeven aanvragen.

De gemeente biedt de mogelijkheid om lang leegstaande kantoorruimtes mede om te bouwen ten dienste van ZZP’ers, starters en andere kleine ondernemingen.

Winkels gaan maximaal één zondag in de maand open. In het belang van de kleine ondernemers draaien we de wekelijkse zondagsopening terug.

Naast het belang van een levendig stadscentrum is het ook van belang dat andere winkelgebieden in de gemeente vitaal blijven. Diversiteit in het winkelaanbod is daarom belangrijk.

Er komt meer ruimte voor de binnenvaart. De schone modaliteit die klimaat ontziet en congestie op de weg voorkomt, krijgt een aanlegsteiger.

De eis van minimaal 2 parkeerplaatsen op privéterrein voor een Bed & Breakfast wordt losgelaten. Door de komst van AirB&B is dit geen realistische eis meer. Mensen die hun woning tijdelijk via AirB&B verhuren, zijn verplicht dit te melden bij de gemeente. De gemeente stelt hier de komende tijd aanvullende eisen voor op.

De gemeente geeft de mogelijkheid om een coffeeshop te openen in Capelle en loopt voorop om te komen tot volledige legalisering van softdrugs.

Onderwijs & Cultuur

De samenstelling van de basisschool is zoveel mogelijk een afspiegeling van de buurt. De gemeente voorkomt dat scholen 'zwart' of 'wit' worden.

Als basisscholen moeten sluiten of moeten fuseren met andere scholen, is het belangrijk dat de klassen niet te groot worden. Daarnaast zorgt de gemeente voor goed onderhoud en een optimaal binnenklimaat van de schoolgebouwen.

De gemeente zorgt samen met scholen ervoor dat basisschoolleerlingen schoolzwemmen krijgen aangeboden. Voor ouders van minima vergoedt de gemeente de kosten voor het schoolzwemmen.

Voorschoolse en vroegschoolse educatie blijft van groot belang in onze gemeente. De gemeente zorgt ervoor dat dit onderdeel wordt van integrale kindcentra. 

De bibliotheek is een belangrijke voorziening in onze gemeente. De bibliotheek heeft een vestiging in het stadscentrum en een nevenvestiging in de wijk Schollevaar komt terug. De bibliotheek speelt in op ontwikkelingen en digitalisering van de samenleving. 

De gemeente zet alles in om vroegtijdig schoolverlaten te voorkomen, ook voert de gemeente een actief beleid om schoolverzuim tegen te gaan.

Op scholen in wijken met veel armoede wordt een project voor gezamenlijk ontbijten opgestart.

De gemeente houdt streng toezicht op de gemeentelijke monumenten om verwaarlozing te voorkomen. Eigenaren die onderhoud van monumenten verzaken, worden beboet.

Wijkgebouwen hebben een belangrijke sociale en culturele functie; in iedere wijk hoort er zo'n gebouw te zijn.

Het Isala Theater moet aantrekkelijker worden voor een breder publiek. De gemeente biedt samen met het theater alle kinderen tot 12 jaar één gratis kaartje aan voor een voorstelling of bioscoopfilm in het Isala Theater.

Het aantal festivals in het Schollebos wordt uitgebreid. Zo wordt het festivalterrein beter benut en geeft de gemeente meer ruimte aan cultuur. De gemeente stelt een kunst- en cultuurcoördinator aan, die vrijwilligers in de kunst- en cultuursector ondersteunt bij het organiseren van verschillende activiteiten.

De gemeente zorgt voor goed muziekonderwijs. Er komt weer een muziekschool die voor iedereen toegankelijk is. Ook voor kinderen van ouders die minder vermogend zijn.

Cultuurpodium Capsloc wordt omgevormd tot een poppodium en wordt losgekoppeld van welzijnswerk.

Verkeer

De regio kent een behoorlijke filedruk. Alternatieven voor de auto, zoals openbaar vervoer en de fiets worden aantrekkelijker. Er komen experimenten om de spitstijden te mijden of te kiezen voor openbaar vervoer.

De gemeente houdt bij de inrichting van de openbare ruimte rekening met mindervaliden. De toegang naar het OV moet dusdanig worden ingericht dat mindervaliden zelfstandig in en uit kunnen stappen. 

Het aantal parkeerplaatsen bij Capelsebrug moet fors worden uitgebreid door de ontwikkeling van meerdere parkeerdekken. Dit kan deels gefinancierd worden vanuit het programma 'beter benutten' van het Rijk en vanuit de Metropoolregio.

De gemeente experimenteert met verschillende vormen van gratis OV. Naast gratis OV voor senioren kan er middels een proef ook gratis OV voor minima worden
aangeboden.

De busverbindingen worden verbeterd, zodat alle wijken in Capelle aan den IJssel goed met elkaar verbonden zijn. Bij onvoldoende reizigers op een bepaald traject wordt er gekozen voor een kleinere bus. Verschillende busverbindingen sluiten goed aan op elkaar.

De metro is een veilig en schoon vervoermiddel, waar mensen ook in de avond nog graag mee reizen. Om dit te bereiken dringt de gemeente aan op meer beveiligers in de metrostellen in de avonduren. 

Een elektrische tuk-tuk is een goede aanvulling op het aanbod van openbaar vervoer in Capelle aan den IJssel. De gemeente zet zich in om de tuk-tuk weer terug te halen naar Capelle. 

Er wordt harder opgetreden tegen te hard rijden binnen de bebouwde kom. Daar waar nodig breiden we 30km/h zones uit. Zebrapaden zijn goed zichtbaar en indien nodig worden deze voorzien van extra verlichting. 

In overleg met de politie wordt er vaker gehandhaafd op snelheidsovertredingen binnen de bebouwde kom. In buurten met een erg hoge parkeerdruk wordt gekozen voor een vergunningensysteem. Bewoners parkeren indien mogelijk op eigen terrein.

Doe mee


Meld je aan

Terug naar boven
Doe mee Word lid Contact Normale website