h

"DISHARMONISCHE HOVEN II": TEKORT BETAALBARE HUURWONINGEN

3 mei 2019

"DISHARMONISCHE HOVEN II": TEKORT BETAALBARE HUURWONINGEN

Foto: SP CAPELLE / SP

Ook in Capelle neemt het aantal sociale huurwoningen af, terwijl de behoefte eraan enkel toeneemt. Zo verwacht Havensteder in 2030 een tekort van 700 stuks van dit type huisvesting. Het feitelijke tekort is echter groter omdat de gemeente woningen meetelt als sociaal, terwijl die door randvoorwaarden onbereikbaar zijn voor de doelgroep.
Vooral uit de agendastukken van de Raadsvergadering van 15 april voor verlenging van de Rotterdamwet spreekt, dat het opzet is om mensen met de allerlaagste inkomens van betaalbare huisvesting uit te sluiten.
In de verlengingsaanvraag aan de minister staat, dat 't gaat om "enkele complexen". Maar uit het betreffende evaluatierapport blijkt, dat de Capelse sociale huurwoningen zich voorál in grote complexen bevinden. Onder vermelding van: "dat voor een veel groter deel daarvan dan bij omliggende gemeentes, verlenging van de Rotterdamwet gewenst zou zijn". 

Op grond van dat in deze complexen daadwerkelijk ruim dubbel zo veel mensen met de allerlaagste inkomens wonen dan gemiddeld in onze gemeente. Oftewel: dit deel van onze bevolking moet onderdak zien te vinden in een nóg veel kleiner deel van de toch al te kleine hoeveelheid voor hen betaalbare woningen, want de Rotterdamwet stelt inkomensgrenzen. 

Onder het mom van spreiding van met armoede gepaard gaande problematiek, maar zonder in spreiding van bijbehorend woningtype te voorzien. Laat staan in benodigde aantallen. Weliswaar blijkt de Rotterdamwet erg moeilijk uitvoerbaar voor woningcorporaties. Maar wie open en eerlijk is, kan handmatige wering verwachten. Of tekent op voorhand al niet in.
Cruciale cijfers ontbreken echter, waardoor de wel gegeven aantallen en tijdsperiodes eenzijdig sturend overkomen. Deze cijfers zijn evenmin vindbaar in de stukken bij het Programma Wonen, dat eveneens voor 15 april op de raadsagenda stond.

Bij laatstgenoemd agendapunt zat onder andere "Advies Concept Programma Wonen 2019-2025" van de Adviesraad Sociaal Domein. Onder actiepunt 2 vraagt deze adviesraad op vetgedrukte wijze "nadrukkelijk aandacht voor het feit dat eerst woningen gesloopt worden en pas later nieuwe woningen worden gerealiseerd. Dit geeft onoverkomelijke problemen voor de huidige bewoners die vaak gerekend kunnen worden tot de kwetsbare doelgroep". Dit gaat over huurders van Hoven II met een vast contract. De beloofde herhuisvesting blijkt namelijk uitsluitend te bestaan uit een urgentieverklaring die enkel geldig is voor portiekflats zonder lift. Een woningtype waarvan het aantal in Capelle drastisch afneemt dóór de sloop: 8 flatgebouwen gaan geheel weg, 2 worden gerenoveerd (maar de huidige huurders mogen er niet in terugkeren), een netto afname van circa 280 van zulke woningen. Je wordt geacht om dan maar elders in de regio te zoeken, zoals in Vlaardingen of Maassluis.
Óók als je hele leven zich in Capelle heeft afgespeeld, waarvan de helft als huurder van zo'n Hovenflat; als daarom je sociale netwerk zich hier bevindt, en je mantelzorger bent voor een Capellenaar. Voor de overige lokale sociale woningbouw geldt de urgentieverklaring niet. Maar daaraan ís al een groot tekort. En de kans dat je daar terecht zou kunnen, is door de Rotterdamwet nóg kleiner: in 2018 een kans van hoogstens 1 op 88. Let wel: die wet gaat om wering van mensen met de allerlaagste inkomens. Bij huisvesting elders, verliezen zij dus hun hele Capelse netwerk, alleen al omdat ze zich geen extra reiskosten kunnen permitteren. Waardoor ze tevens niets meer kunnen betekenen voor andere Capellenaren.

Uiteraard stemde de voltallige oppositie op 15 april tegen het verlengen van de Rotterdamwet en tegen het Programma Wonen. De coalitie van Leefbaar Capelle en VVD stemde echter voor. Leefbaar heeft al aan twee extra stemmen genoeg om een meerderheid in de Raad te behalen. Daarom is vooral deze partij verantwoordelijk, zowel voor het naast zich neerleggen van bovengenoemd schrijven van de Adviesraad Sociaal Domein, als voor de schrijnend asociale gevolgen van hun al jaren durende rigide beleid.
Het aantal getroffenen doet daarbij minder terzake dan de manier waarop zij hiervan de dupe zijn, zonder ook maar enige tegemoetkoming. Dit is naar mening van SP Capelle een misstand. Capelle zou hier Leefbaarder van moeten worden,  maar de vraag is voor wie..

U bent hier