h

Voorjaarsnota

3 augustus 2019

Voorjaarsnota

Foto: SP Capelle / SP Capelle

Deze nota blijkt een gortdroge dikke pil te zijn waarin het College (van burgemeester en wethou­ders) haar plannen met Capelle evalueert, ook in financieel opzicht. Voor de Raadsleden is dit hèt gereedschap om hun controlerende functie te kunnen waarmaken.

De gemeenteraadsvergadering op 15 juli draaide hier dan ook om. Op deze vergadering heeft de SP-fractie samen met andere oppositiepartijen, meerdere moties ingediend.
De SP ziet namelijk zowel "plussen" als "minnen" in de nota. En het aloude geschuif: net als met het Pander­plein, is ook aan andere buitenruimten wegen en dergelijke, het onderhoud meermaals uitgesteld, zowel als dat 't stelselmatig (flink) duurder blijkt uit te pakken dan begroot.

Natuurlijk is zoiets als de aanstaande verbetering van het openbaar vervoer in Capelle erg welkom. Maar met groenvoorziening, afvalverwerking en het bestrijden van schoolverzuim is te weinig vooruitgang geboekt.
Op zorg mag natuurlijk nooit bezuinigd worden, wel kan het budget een efficiëntere besteding vinden vooral in Jeugdhulp en in het beteugelen van marktwerking in de thuiszorg.
Maar ook andere zaken-in-transitie behoeven deze aandacht, zoals de Sociale Werk­voorziening en de energie- en warmtevoorziening. Daarnaast mankeert 't aan stimulering van werkgelegenheid.

Naast dit alles gaat het nog te vaak mis met het betrekken van inwoners van Capelle bij de besluitvorming, vooral omdat dit goede informatievoorziening en communicatie vereist. Dat is niet beperkt gebleven tot de waterspeeltuin. Zie bijvoorbeeld de gang van zaken met het Panderplein, of het detonerende pakhuis op Fascinatio.

Het grootste probleem in Capelle echter, is betaalbare huisvesting. Waarom, dat leest u in het eerstvolgende bericht. Gek genoeg, gaat gebiedsontwikkeling voor woningen in het hogere segment soepeler dan veel andere zaken. Wil dit College in álle wijken vooruitgang boeken, dan zal het dus flink aan de bak moeten.

U bent hier