h

Woningnood

11 augustus 2019

Woningnood

Foto: SP Capelle / SP Capelle

Op meerdere manieren, treft deze nood voorál mensen met de allerlaagste inkomens. Deze tendens is niet nieuw en is wat Capelle betreft, een direct gevolg van beleid van de heersende coalitie met Leefbaar Capelle op sleutelpositie.
Hoe het staat met deze noden, valt dan ook niet los te zien van recent gemeenteraadswerk.

De stukken bij de agenda van de Raadsvergadering van 15 april gaan over Programma Wonen en Rotterdamwet. Hierin komt herhaaldelijk verband aan de orde tussen maatschappelijke problematiek en grote complexen sociale huurwoningen: er zijn meer problemen daar waar veel mensen met de allerlaagste inkomens bij elkaar wonen. De Rotterdamwet behandelt daarbij echter gevolg als oorzaak: alsof deze problemen te verhelpen zouden zijn dóór de kans op een betaalbare woning voor deze inkomensgroep te verkleinen. Ondanks dat een van de stukken meldt dat deze mensen vaak dusdanig in beslag genomen worden door óverleven, dat ze daardoor niet toekomen aan wat voor maatschappelijke deelname dan ook.

Uit de Voorjaarsnota, gevoegd bij de agenda voor de gemeenteraadsvergadering van 15 juli, blijkt een zorgwekkende toename van aantal en zwaarte van complexiteit van aanmeldingen bij Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW). De SP:

  • staat dan ook positief tegenover versterking van dit AMW en de inzet van meer buurtcoaches
  •  is blij met plannen voor meer Huizen van de Wijk, met betere toegankelijkheid van zorg en hulpverlening en met tijdige signalering
  • wil graag ook andere voorzieningen zoals een wijkwinkel, een ruilwinkel, een huiskamer
  • wil inzetten op versterking van saamhorigheid, betere informatievoorziening en preventie. 

Investeren in de gemeenschap is volgens de SP namelijk een heel wat beter middel om de leefbaarheid te vergroten, dan de Rotterdamwet.

Maar ja, hier heb je alleen dan iets aan als je onderdak hèbt. En hoe lager het inkomen, des te kleiner de kans van slagen. Er is namelijk al een tekort aan sociale woningen in onze gemeente, nu al is de behoefte eraan groter dan het aanbod en dat neemt enkel toe. De gemeente heeft dan ook in toenemende mate huisvestingsverplichtingen. De SP ziet totaal niet, hoe dat te rijmen valt met meer sloop dan bijbouwen. In het kader van de Voorjaarsnota doet onze fractie dan ook een dringend beroep op wethouder, corporaties en sociale partners om de realisatie van nieuwe betaalbare woningen te versnellen.

Hoe schrijnend deze woningnood uitpakt voorál voor huurders van Hoven II, dat valt niet op te maken uit Raads-vergaderstukken. Wel valt er enige indicatie te herleiden uit antwoorden van Havensteder en wethouder aan fracties: rond 30% van alleen al huishoudens met een vast huurcontract, zal onmogelijk herhuisvesting kunnen vinden vóór mei 2020, de maand waarin het hele complex leeg opgeleverd zou moeten worden grotendeels voor sloop. Want voldoende vervangende woningen, die zíjn er domweg niet.

U bent hier