h

EEN ZWALUW MAAKT NOG GEEN ZOMER

4 augustus 2021

EEN ZWALUW MAAKT NOG GEEN ZOMER

Foto: Toos Spee

Naar aanleiding van de Voorjaarsnota, publiceerde de fractievoorzitter van SP Capelle een treffend betoog op de gemeentepagina's in IJssel en Lekstreek, p. 14 van 14 juli 2021.  In het aantal bij zoiets toegestane woorden, kun je  geen onderbouwing kwijt.  Die vindt u wel elders, bijvoorbeeld op deze site vooral in  https://capelleaandenijssel.sp.nl/dossier/wonen-en-buurten . Dit doet echter niets af aan de fundamentele vraagtekens die de lokale SP zet bij monde van juist deze tekst:

Een zwaluw maakt nog geen zomer

Het is een bewogen, bijzondere tijd voor iedereen, corona heeft een stempel op de hele Capelse samenleving gedrukt. Baan- en inkomensverlies, ernstig zieken, verlies van dierbaren.
De coronamaatregelen veroorzaakten vereenzaming, meer leerachterstanden, uitstel van medische behandelingen, wachtlijsten. Kwetsbaren vaak het hardst getroffen.
De gevolgen van deze crisis worden langzamerhand duidelijk. Om te voorkomen dat die diepe voren trekken, moeten we wat de SP betreft, meer naar de geest als naar de letter van de wet handelen. Niet alleen afwachten wat de rijksoverheid wel of niet doet, maar lokaal het initiatief nemen. Niet alles laten afhangen van regelingen en verordeningen, maar coulance tonen en niet schromen buiten de politieke hokjes te kleuren.

Het was ook een bewogen periode voor de gemeenteraad en de mondigheid van de Capellenaren heeft daar zeker een rol in gespeeld. Bij met name zaken die betrekking hebben op stedelijke ontwikkeling en het beheer van de buitenruimte, wisten inwoners de weg te vinden om hun bezwaren, zorgen en ongenoegen kenbaar te maken. Vragen over de transparantie van de besluitvorming, integer omgaan met burgerparticipatie en de verwachtingen die daar mee samengaan, het komt vaak samen bij de ambities die dit college heeft. Binnen de gemeenteraad is niet alleen de SP hier kritisch over en heeft dit gelukkig ook tot herbezinning op een aantal zaken geleid, maar is de stem van de inwoners ook werkelijk gehoord?
Want waar de samenleving tot een halt kwam, daverde het volbouwen van Capelle met boven-modale woningen gewoon door.

Niet alleen de coronacrisis laat sporen achter, het falen van de rijksoverheid in de toeslagaffaire doet dat ook. Het laat zien waar tunnelvisie en starheid toe kunnen leiden. Honderden Capelse gezinnen zijn hierdoor geraakt, gelukkig zijn de eerste stappen gezet om de slachtoffers recht te doen.

Onze gemeente hinkt op twee gedachten: verstedelijking en het behoud van een dorpskarakter. Villa wijken in het slagenlandschap en de rotterdamwet. De hoogbouwplannen en de voorgenomen grootschalige verdichting van de Florabuurt roepen  binnen en buiten de raad weerstand op. Ook de SP is van mening dat de bouwplannen moeten worden afgeschaald en voorrang moet worden gegeven aan het sociaal plan voor de wijk. In Fascinatio gaat met de verkoop van de laatste kavels de hoop op meer groen in de wijk verloren. Inkomsten uit grondverkoop en het aanpassen van bestaande regelgeving om tot grotere bouwvolumes te komen, zijn daarbij leidend. De SP betreurt dat het belang van de ontwikkelaar zwaarder telt dan dat van de bewoners. Verminderde winst kan ook een investering in de leefbaarheid zijn!

Wij zijn blij om te zien dat het uitrollen van het sociaalvangnet voorspoedig verloopt. De huizen van de wijk met een samengaan van sociale instanties en sociale activiteiten kunnen een bijdrage leveren aan de  vroegsignalering van problemen.

Grip op de zaak hebben, communicatie met raad en inwoners, transparantie. Volgens de Rekenkamer “gaat het daar wel ‘ns mis”… - daar valt een slag te winnen.
De Stadsvisie is niet de enige uitdaging.

Nee, een zwaluw maakt geen zomer.

Willem Vlot

Reactie toevoegen

U bent hier