h

FRACTIE EN REKENKAMERRAPPORT: SP MOTIE VAN TREURNIS

17 juni 2023

FRACTIE EN REKENKAMERRAPPORT: SP MOTIE VAN TREURNIS

Foto: Toos Spee

Wat doen het Capelse gemeentebestuur en -raad met de vernietigende bevindingen van het Rekenkamerrapport van hierboven? Naast zich neer leggen, zo bleek uit de Raadsvergadering van 5 juni (2.a). Waarmee - dit keer willens en wetens - de grote woningnood aan betaalbaarste huisvesting in Capelle aan den IJssel in plaats van opgelost, nog erger worden zal dan die nu al is.

Rob Nieuwveld praatte 3 juni op Radio Capelle (1) over het Rekenkamerrapport met de raadsleden Jolanda den Engelsman van het CDA en Willem Vlot van de SP in aanloop naar de Raadsvergadering van 5 juni.
De Rekenkamer stelt dat uit de inkomenstoets blijkt, dat er behoefte is bij 48% van de Capelse bevolking aan sociale (huur)woningen. De Provincie stelt dat minimaal 30% van de nieuwbouwprojecten sociale woningbouw moet zijn. Gemeente Capelle voldoet zelfs aan dit minimale niet. Laat staan aan de daadwerkelijke behoefte. De cijfers over de woningvoorraad in onze gemeente zijn bovendien verre van actueel, namelijk van 2018. En het is nog maar zeer de vraag, in hoeverre 't binnen 4 weken nu opeens wèl lukken zou om als Raad én als inwoners, alsnog betrouwbare informatie hierover te krijgen.
Mede gezien de beeldvorming vanuit de gemeente en haar bestuur zoals spreekt uit zoiets als Hovensloop en Florabuurt, is 't de vraag of bouwen naar behoefte ooit hun bedoeling geweest is. Ook al zou er enige bijstelling volgen, dat kan nooit het enorme gat dichten tussen voorraad en behoefte dat vanaf 2018 enkel steeds groter groeide, als gevolg ván deze houding.
Hoe pijnlijk niet, legt het rekenkamerrapport bloot wat dit betekent voor zo vele Capelse 'te duur scheefwoners' en woningzoekenden. Op grond van desinformatie! Voorgaande Colleges (Burgemeester & Wethouders) hielden bij alle plannen steeds stug vol dat het aantal sociale (huur)woningen (ruim) voldoende was. Maar cijfers ho maar. En dat terwijl nu blijkt: het was absoluut níet voldoende. Zowel Raad als inwoners zijn dus ronduit misleid.
Alle reden tot het indienen van een motie van treurnis op de raadsvergadering van 5 juni (2.b).

Tijdens deze raadsvergadering hielden haast alle andere fracties de gedachtengang aan zoals verwoord tijdens de radio-uitzending door mevrouw den Engelsman: het Plan van aanpak afwachten en de daaruit volgende aanpassingen van de Woonvisie. Door de Raad te beslissen na het zomerreces of het Plan van aanpak goed is en zo niet, om dan de aangepaste Woonvisie af te keuren.
Zoals Rob Nieuwveld opmerkte: 't is maar net hoe serieus je (als Raad) zo'n rekenkamerrapport neemt. Want hoezo zou nu opeens wèl kunnen wat al jaren onmogelijk bleek, hoezo zou het hele College nu opeens wèl haar houding herzien en andere prioriteiten gaan stellen?
En inderdaad: de meeste Raadsleden hielden 't op hooguit het minimaalste om nog net aan alsnog provinciale goedkeuring te gaan voldoen via enkel op Rivium wat aan te passen. Wethouder Geissler wilde zelfs dat niet, óm maar niet de plannen te hoeven overdoen. Oftewel: zowel deze wethouder als een grote Raadsmeerderheid wíllen de enorme woningnood in stand houden door volslagen voorbij te blijven gaan aan de Capelse woningbehoeftes.
De motie van treurnis werd dan ook door het leeuwendeel van de gemeenteraad verworpen.

Het volgende punt op de raadsagenda was verlenging van de Rotterdamwet, een discriminerend onding dat niet eens effectief is. Dat kán ook niet, want hét probleem waar dit een oplossing voor pretendeert zijn, dat is de enorme woningnood. En dat is precies waar een flinke Raadsmeerderheid niks aan oplossen wíl. Herverdeling van de helft te weinig aan de betaalbaarste woningen, dat blíjft immers de helft te weinig.
De SP-fractie was -terecht!- een van de bar weinige tegen-stemmers. Waarmee SP zo ongeveer de enige fractie blijkt te zijn die principieel wél opkomt voor de feitelijke Capelse woningbehoefte.
________________
Links:
1. Radio Capelle, uitzending 3 juni 2023: http://radiocapelle.nl/podcasts/6044-het-woonbeleid-in-capelle-vanaf-201...
met de uitzending zelf op http://radiocapelle.nl/_podcasts/6044.mp3
2.a De Raadsvergadering van 5 juni: https://capelleaandenijssel.raadsinformatie.nl/vergadering/1045271/Gemee...
2.b de tekst van de SP-motie:  https://capelleaandenijssel.raadsinformatie.nl/document/12831672/1/20230...

Reactie toevoegen

U bent hier