h

GELIJKWAARDIGHEID VAN INWONERBELANGEN

9 februari 2023

GELIJKWAARDIGHEID VAN INWONERBELANGEN

Foto: https://capelleaandenijssel.raadsinformatie.nl/document/11922154/1/03_02+-+Rapport+Participatie+Gebiedsvisie+Florabuurt

Het evaluatierapport Florabuurt (*) blijkt provinciaal en zelfs landelijk veelzeggend, juist omdat 't zo'n helder voorbeeld is van hoe overheden omspringen met terechte inwonerbelangen. En het is de houding van gemeente Capelle die daarbij model staat: onze gezamenlijke belangen staan op voorhand al op achterstand omdát onze overheden ze bestrijden in plaats van borgen.

Dat en hoe terechte inwonerbelangen het standaard afleggen tegen die van (woon)bedrijven, wordt veroorzaakt door de houding (en dus keuzes) van -in dit geval- zowel gemeente Capelle aan den IJssel áls het College van Burgemeester & Wethouders (B&W) áls een Raadsmeerderheid.

In het kader hieronder, lees je de demonstratieve afzegging van de nabespreking met B&W van het rapport Evaluatie bewonersparticipatie Florabuurt door Toos Spee als al meer dan 3 jaar hierbij zeer betrokken burger. Een nabespreking die intussen voor de derde keer verzet is, dit keer naar 2 februari. Al maakt dat voor de strekking van de afzegging niet uit.

In Fascinatio zijn gemeente en B&W vanuit diezelfde houding te werk gegaan, hierover later méér.

*) zie https://capelleaandenijssel.sp.nl/nieuws/2022/11/evaluatie-bewonersparti... en https://capelleaandenijssel.raadsinformatie.nl/document/11922154/1/03_02...

(...) Uit dit evaluatierapport blijkt: de enige bewonersparticipatie die tot acceptatie leiden kàn, is als de terechte bewonersbelangen geborgd worden áls gelijkwaardig. Zowel de gemeente als de wethouder resp. het College als een Raadsmeerderheid hebben hier haaks op gehandeld. De gemeente heeft als 'Kopgroep' samen met 'institutionelen' -in dit geval Havensteder en Pameijer- onze bewonersbelangen bestreden. En was hierin zeer succesvol enkel door de hoogst ongelijke machtsverhoudingen.

Florabuurt wás al 4e dichtstbevolkte buurt van Capelle, van Nederland zelfs. Niet zonder reden dus, dat er geen enkele voorstander te vinden was en is in heel onze 3 buurten -Flora, Molen en Akker-/Haagwinde-Bermweg- van 't hier nog veel voller te proppen. Daar is bepaald niet aan tegemoetgekomen met 264 woningen resp. huishoudens erbij op het middenterrein (of welk voortdurend verschillend aantal nu weer, zij 't nog steeds ergens rond de 250). En dat terwijl de gemeente ons al had doen opzadelen met de massieve Aafje-nieuwbouw en -toegang, uitdrukkelijk zonder wat dan ook dat er voor onze buurten tegenover kon staan.
Natuurlijk, de 'strategisch verwaarloosde' portiekflats Bongerd-Wingerd zíjn dringend aan renovatie toe. Iets waar u in heel onze buurten geen enkele tegenstander van vond en vindt. Maar dit zou ook zonder Gebiedsvisie (moeten) gebeuren. Hetzelfde gaat op voor de 'sociale impuls': geen enkele tegenstander, maar uit niets blijkt of die impuls daadwerkelijk méér zou inhouden dan de reguliere al bestaande programma's voor Capelle.
Des te verbijsterender dat het jongerenhonk in geen enkel planaspect blijkt terug te komen.

Gemeente, College én Raadsmeerderheid zijn niet van plan om alsnog bewonersbelangen een gelijkwaardige positie te geven, integendeel. En nog minder om onze 3 buurten hierin alsnog substantieel tegemoet te komen. Een andere conclusie dan deze, restte mij althans niet sinds de gecombineerde commissievergadering op 17 oktober 2022.
'Bewonersparticipatie' blijft daarmee loos woordengeneuzel. Er is geen enkel zicht op daadwerkelijke gelijkwaardigheid van belangen, laat staan op gelijkwaardig overleg. Onze gemeente blíjft kiezen voor louter de belangen van 'institutionelen', ten koste van die van bewoners. En College zowel als Raadsmeerderheid vinden dat blijkbaar prima.

Hoezo zou ik dan nog iets te verwachten kúnnen hebben van 'gesprek' dat terechte bewonersbelangen op zulke achterstand wil blíjven zetten?!? Niets wijst er immers op, dat dat op 12 januari opeens anders zou zijn. Ik heb dan ook geen enkel motief om mijzelf zo'n 'gesprek' te willen aandoen. (...)

Reactie toevoegen

U bent hier