h

FLORABUURT

25 september 2021

FLORABUURT

Foto: niet van toepassing / FAKE op gemeentebord zuidzijde Florabuurt

Hoven- en Florabuurtgebeurens zijn onmogelijk los van elkaar te zien. De gemeente is zelf verantwoordelijk voor de bulk van het woningtekort van Havensteder, dóór de Hovensloop. Eveneens 'stempelstructuur' (de bouwwijze van zulke portiekflats), maar met technisch betere gebouwen dan Bongerd-Wingerd en haast even dicht bij een metrostation. Volgens de gemeentelijke Stadsvisie-plannen DE criteria met name om woontorens tussen bestaande bebouwing te planten, in de eerste plaats in de toch al dichtbevolkte Florabuurt. Maar wát komt er in de plaats van Hoven II? Plan Harmonie: een forse verláging van het aantal bewoners per km2.

Onontkoombaar krijg je de indruk dat ons gemeentebestuur zo'n forse eigen miskleun niet wil toegeven en bovendien louter hallelujaverhalen ophangt over haar rechtbreipogingen daarvan.
Ook in tijd vallen beide buurten niet los van elkaar te zien: inspreken bij de gemeenteraadscommissies vond plaats op 16 maart (Flora, Rivium) en op 6 en 7 april (Hoven) (1). Een van de Rivium-insprekers schetste, waarom je hier in Capelle kunt spreken van een inwoner- en participatievijandige bestuurscultuur. Iets dat eveneens heel duidelijk blijkt uit hoe 't de Hovenbewoners en de Florabuurtplannen verging.

DICHTBEVOLKTHEID
In https://capelleaandenijssel.sp.nl/nieuws/2020/05/florabuurt-12 vind je de stand van zaken tot en met 20 april 2020. Dat is tot en met de Raadsvergadering waarop wethouder Struijvenberg het Koersplan Florabuurt erdoor gejast heeft met instemming van een Raadsmeerderheid, geen enkele boodschap hebbende aan inbreng van buurt en omgeving zelf.
Florabuurt is het gebied Wingerd-Bongerd-Dotterlei-Wilgenhoek in Schenkel. Het concept koersplan hield in: de buurt veel voller bouwen ("verdichten") om daarmee sociale "verdunning" te bereiken. Oftewel: statistisch gezichtsbedrog dat de huidige bewoners en omwonenden, louter nadelen biedt. De gemeentelijke taktiek van eerst deze buurt nog veel voller proppen en misschíen ooit daarna 'ns kijken naar de rest, natuurlijk werkt dat averechts. Want hoe inwonervijandig moet je zijn om juist een buurt als deze, de dupe te willen laten worden van stilzwijgend rechtbreien van eigen miskleunen op volkshuisvestingsgebied. Nota bene onder het mom van hoe geweldig men 't met ons wel niet voor heeft.
Van de 69 bewoonde buurten die Capelle rijk is, blijkt  namelijk Florabuurt 4e te staan in de toptien van dichtstbevolkte buurten. Met 2,7 keer zoveel inwoners dan gemiddeld over heel Capelle. In cijfers: heel Capelle heeft gemiddeld 4.747 inwoners per km2, Florabuurt 12.673. Waarom is deze topvier zo dichtbevolkt? Omdat juist dit de buurten zijn waar huishoudens met de laagste inkomens überhaupt nog onderdak kúnnen vinden. Al het andere gaat hun portemonnee te boven. De concentratie van juist hen in deze buurten, nam de afgelopen decennia toe en is een gevolg van overheidsbeleid. Óók van lokaal overheidsbeleid, zie daarvoor onze eerdere artikelen (vooral Hoven, link 1 hier onderaan). Hoezo verwonderlijk dus, dat juist hier concentratie plaatsvindt van gevolgen van het hebben van een (te) laag inkomen.

PARTICIPATIE
Op 16 maart 2021 vergaderde de gecombineerde Raadscommissie over de nadere Floraplannen (2). Met de inspreekteksten, ook die van Toos Spee. En de stukken, waaronder 'De Florabuurt : Advies van de buurtcoalitie aan het College van Capelle aan den IJssel' (3). Op p.2 blijkt, hoe breedgedragen dit Advies is. Zo maakt sinds 2021 ook bewonersorganisatie 'Stuurgroep Florabuurt' deel uit van de Buurtcoalitie. Elk hoofdstuk geeft per onderwerpsveld eerst puntsgewijs het advies in kaders, waarna goedonderbouwde uitwerking volgt. Op heldere wijze schetst dit Advies, wat deze dichtbevolkte buurt met omgeving daadwerkelijk nodigheeft en wat ervoor nodig is om dat te realiseren. Het laatste onderwerpsveld op p.29 is Participatie. Sinds november 2019 ervaren de inwoners het tegendeel van in de plannen te hebben kunnen participeren. Deze pagina toont dat puntsgewijs met feiten aan.
Op het einde van de commissievergadering als in een onderonsje, concludeerde wethouder Struijvenberg echter zelfvoldaan, genoeg aan participatie gedaan te hebben. En veegde nagenoeg het hele Advies zó de prullenbak in. Uiteraard niet de wethouder solo, want geen onderonsje zonder 'partners in crime'.
Daadwerkelijke zeggenschap van inwoners over NB hun eigen leefomgeving, nee dus. Wat de gemeente participatie noemt, is daar in werkelijkheid het tegendeel van. Erdoordrukkend waar bij de inwoners geen behoefte aan is, ook op sneaky wijze (voorbeeld: Aafjebrug). Onder wegdrukking van wat hele buurten wél belangrijk vinden. Formaliteiten boven inhoud stellend, eenzijdig haar kant op uiteraard. En ook nog 'ns ponerend dat de buurt dit alles over moet hebben voor wat niet de buurt maar het gemeentebestuur daar wil.

FAKE
Natuurlijk roept deze houding van ons gemeentebestuur veel weerstand en verzet op. In de Concept Gebiedsvisie Florabuurt die uitkwam op 7 april 2021, was inderdaad zo goed als niets terug te vinden van het Advies van de Buurtcoalitie. Bewoners mogen hooguit hier en daar 'n onbeduidend randje mee inkleuren. Alsof je als bewoner daar ook nog maar íets aan motivatie voor hebben zou, na je wederom vermorzeld te voelen door die massief doordenderende gemeentelijke muur.
Uit presentaties van de plannen door Afdeling Stadsontwikkeling -uitvoerend orgaan van B&W- spreekt hetzelfde als wat Leefbaar-Capelle-wethouder Struijvenberg al meermaals als vanzelfsprekend te kennen gaf: hij heeft geen enkele boodschap aan ons inwoners. Zij zijn ondergeschikte sluitpost en krijgen van hem op voorhand “hun zin” niet. Tja, wie zoekt hier concurrentie op in plaats van samenwerking?!? Tot elke prijs wil hij een nog veel hogere bevolkingsdichtheid in deze buurt en misschíen kijkt ons stadsbestuur daarna ooit nog 'ns naar grote knelpunten, terwijl die overduidelijk nu al bestaan en door de plannen zelfs -deels fors- toenemen. Onafhankelijk onderzoek tevoren, is mèt het zo goed als afwijzen van het Advies in de prullenbak beland. En meer dan dat. Een in alle opzichten achterstevoren aanpak dus. En uiteraard is 'dubbel boeken' van dezelfde m2 grond -presentatiefoefje van Stadsontwikkeling- daar integendeel van een oplossing voor. De buurt wordt daar echt niet ook maar 1 vierkante meter groter van, maar zit na realisatie wel met de gebakken peren, en haar omgeving erbij.
Kortom: de fraaie reclame-uitingen van de gemeente zoals de borden her en der in de buurt, zijn fake. Elk van hun glimmend ronkende publicaties en reclameborden begint met 'samen met de buurt'. Dat is dus overduidelijk: nep, fake, niet waar.

CLIFFHANGER: STORTVLOED AAN BEZWAREN
Tot 6 mei kon buurt en omgeving schriftelijk 'inspreken' op het Concept Gebiedvisie Florabuurt, een termijn van 5 weken in plaats van de gebruikelijke 6. Dit was te kort om iedereen te kunnen bereiken. De meesten bleken niets van dit Concept Gebiedsvisie te weten, laat staan van de korte reactietermijn. En dat in een tijd van drastische samenkomst-beperkingen.
Via coronaproof 'grasveldgesprekken' lukte het Stuurgroep Florabuurt samen met WOP-Schenkel en andere betrokkenen om desondanks ca. 40% van de bewoners van Bongerd-Wingerd te bereiken. Van Dotterlei en Wilgenhoek lag dit % hoger. De aanliggende Molenbuurt bleek niets ontvangen te hebben, reageerde echter toch. Ook Akker-Haagwinde was weer 'ns 'vergeten', maar VvE-koepel Akkerdot heeft desondanks een brievenactie gehouden met een meer technische blik op de hoogst kwalijke gevolgen van de plannen. En zo voort: een representatieve bundeling door Stuurgroep en WOP van louter bezwaren in 12 brieven, leverde een boekwerk op van 58 pagina's. Deze reacties vullen elkaar goed aan en bevestigen elkaar. Meerdere brieven deden dienst als model dat door heel wat buurtgenoten is onderschreven. Ook kon je als persoon, meer dan 1 brief insturen. In totaal ontving Afdeling Stadsontwikkeling aldus tegen de 300 reacties. Zo veel en fundamenteel, dat de Floraplannen niet in juli door de gemeenteraad besproken zijn. Begin september zouden de inzenders “een antwoord ontvangen en informatie over het vervolgproces”, aldus de brief die sommigen kregen (andere inzenders kregen 'n ander brief, of niets). Sinds de ontvangst van die brief ca. 10 juni, is er echter louter onheilspellend doodse stilte richting buurtbewoners en omgeving ...
 

verwijzingen en bronnen:
1. Hoven-artikel met onderbouwing: https://capelleaandenijssel.sp.nl/nieuws/2021/04/woonbeleid-hoven-demons...
2. vergadering op 16 maart 2021 van de gecombineerde Raadscommissie: https://capelleaandenijssel.raadsinformatie.nl/vergadering/834209/Gecomb...
3. 'De Florabuurt : Advies van de buurtcoalitie aan het College van Capelle aan den IJssel': https://capelleaandenijssel.raadsinformatie.nl/document/9882270/2/Advies...

Reactie toevoegen

U bent hier