h

HOVEN EN CONCLUSIES

27 september 2020

HOVEN EN CONCLUSIES

Foto: Toos Spee

Op de commissievergadering SOB van 19 mei stelden Groenlinks met SP, PvdA en CDA via een motie Beleidslijn art. 15 Leegstandswet ter discussie. Voor de Hoven loopt het inzetten daarvan nu al 9 jaar, met enorme ellende voor de (oud-)bewoners tot gevolg. Wethouder Struivenberg bevestigt de onwenselijkheid van al die ellende. Hij stelt echter:
- dat alles binnen de wet blijft,
- dat het probleem zich niet herhalen zal en
- dat voor nagenoeg alle bewoners het probleem nu is opgelost bovendien, als het ware 'eind goed, al goed'.
De vraag is natuurlijk: in hoeverre kloppen deze argumenten met de werkelijkheid?

Voor een deel valt antwoord hierop, af te leiden uit de Collegebrief van week 28. Die geeft de Hoven-cijfers van het 2e kwartaal:

  • Van de huurders met een vast contract heeft er 1 een lopende juridische procedure, alle andere hebben opgezegd en/of zijn verhuisd.
  • Van de huurders met een tijdelijk contract / gebruiksovereenkomst, resteren er 22 die op 3 manieren in juridische uitzettingsprocedures verwikkeld zijn.
  • Via Interveste worden 204 woningen antikraak verhuurd, waarvan 42 à wat meer aan zorgpersoneel over wie Havensteder met Interveste heeft afgesproken dat ze de woningen op 1 november a.s. leeg moeten opleveren.

Oftewel: minstens 150 Interveste-huurders zijn -wellicht dit najaar al- aan de heidenen overgeleverd. Want er valt voor hen in de hele regio nauwelijks aan een andere woning te komen. Hoezo 'eind goed al goed' voor al die huishoudens voor wie 't was: antikraak, of niets?
Wat de juridische procedures betreft: of er binnen de wet gebleven is, gaat de rechter uitmaken. Vanwege de coronamaatregelen is echter onbekend wanneer.

De kwartaalstaten beschouwen iedereen als geherhuisvest die z'n sleutels heeft ingeleverd. Dat zal zeker opgaan voor een deel van de oorspronkelijk 358 huishoudens die van Havensteder huurden. Maar al even zeker: niet voor alle. Dat houden de kwartaalstaten echter níet bij. Enkel duiken er nog steeds geregeld mensen op uit de Hoven die simpelweg uitgeschreven worden uit de gemeentelijke basisadministratie, zoals met name blijkt in de IJssel en Lekstreek. Waarmee deze huishoudens zelfs hun schamele rechten als Capelse dakloze verliezen en in geen enkele statistiek meer voorkomen. Aantallen onbekend, maar zeker géén 'eind goed al goed'.

Uit https://capelleaandenijssel.sp.nl/nieuws/2020/09/thema-avonden-woningbou... , de voordracht van de heer Zwart van Havensteder op de thema-avond van 8 juni bleek van ook die zijde, hoe nijpend het tekort is aan sociale huurwoningen. Een tekort dat er zonder Hoven-sloop in Capelle niet geweest zou zijn, althans: na het regio-akkoord niet voor Havensteder. Uit de eerste voor­dracht die avond bleek al dat het er héél erg sterk op lijkt, dat de gemeentelijke opvattingen van zowel 'wensvoorraad' als 'betaalbaarheid', nogal uit de pas lopen met de feitelijke behoeftes en inkomens. En uit het eerste deel van de tweede thema-avond op 6 juli, bleek dat ook de 'huurmarkt' door schaarste is ontaard in een 'vechtmarkt', nog 'ns extra versterkt door de verhuurderheffing https://capelleaandenijssel.sp.nl/nieuws/2020/09/thema-avonden-woningbou... .
Of je zo'n gevolg van de Hovensloop en ander kortzichtig beleid, kunt beschouwen als 'eind goed al goed' voor al die woningzoekenden in de hele regio, die achter het net blijven vissen in de stormloop op voor hen nog betaalbaar onderdak?, als 'eind goed al goed' voor het louter toenemende aantal 'dure scheefhuurders'?, en zo voort?
Dat er vooralsnog geen nieuwe sloopplannen zijn, dat is dan ook het enige argument van de wethouder dat stand houdt. Hoewel dat dus geen enkele garantie biedt voor de toekomst. Laat staan in breder woningbouwbeleid.

CONCLUSIES
Het begrip van de wethouder voor de enorme ellende waar de Hovensloop toe leidde en leidt, komt dan ook over als ten minste nogal hardvochtig ónbegrip. Want wel degelijk bestaat er een heel groot (her)huisvestingsprobleem dat schreeuwt om oplossing. Maar ook tijdens de commissievergaderingen op 19 mei en 22 juni weer, wist de wethouder dat juist buiten beeld te houden: via zijn stellige en zo smal mogelijkste behandeling van het voorgelegde ( https://capelleaandenijssel.sp.nl/nieuws/2020/09/actie-stop-de-huurverho... , kopje Fractie). Als de wethouder het oprecht gemeend had al die nodeloos aangerichte ellende te betreuren, en de motie zou daadwerkelijk overbodig zijn, dan zou hij immers probleemloos hebben kunnen opteren voor 'geen bezwaar'.
Op de Raadsvergadering van 2 juni werd niet gestemd over de motie Beleidslijn art. 15 Leegstandswet, maar werd deze terugverwezen naar commissie SOB. Mede-indiener CDA stemde vóór behandeling bij SOB. Heel ChristenUnie en een kwart van de Raadsleden van Leefbaar Capelle daarentegen waren, net als de overige drie indieners, op deze terugverwijzing tegen. Wat te weinig was om de motie in de Raad te kunnen afhandelen. Op de SOB-vergadering van 22 juni herhaalde wethouder Struivenberg echter enkel zijn bovengenoemde argumenten, zij 't in staccato, en dat was 't dan. Een hoogst onbevredigende afloop voor een motie die niet zomaar aandacht had gewild voor tenminste erkenning van dit schrijnende probleem, dat immers veroorzaakt is -en blijkbaar bewust in stand gehouden wordt- door gemeentelijk beleid.

Reactie toevoegen

U bent hier